Av. Gökhan AĞDEMİR

 

100 Söz

EKONOMİK VE SOSYAL DESTEKLER

Türkiye'nin katlanılmaz hale gelen ve toplumun her kesimini etkileyen ekonomik ve sosyal sorunlarını ve sıkıntılarını köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmak Milliyetçi Hareket iktidarının en önemli ve öncelikli hedefidir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu sorunların çözümüne ilişkin görüşleri ve vaatleri Seçim Beyannamemizde ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.

Toplumumuzun her kesiminin sorunları ve sıkıntılarının hafifletilmesi ve aşılması için öngördüğümüz ekonomik ve sosyal yaklaşımlar, destekler ve yardımlar ile sağlık, vergi ve sigorta  primleri, yatırım ve üretimin desteklenmesi konularında öngördüğümüz düzenlemeler 100 başlık altında "Milliyetçi Hareket Sözü ve Senedi" olarak aziz milletimizin takdir ve değerlendirmesine sunulmuştur.

YOKSULLUK VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE

1. Her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam sağlanacaktır.

2. Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacaktır. İş sağlanana kadar halen yürürlükte olan asgari ücretin yarısı kadar (yaklaşık 320 TL) “Aile Sigortası Yardımı” ödeme programı başlatılarak ailelere sosyal koruma uygulaması yapılacaktır. Bu ödemenin öncelikle ev hanımlarına yapılması esas alınacaktır.

3. Asgari ücret yükseltilecek, 2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacaktır.

4. Muhtaç durumdaki ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri harcama kartları (HİLALKART) verilecektir. Çeşitli adlar altında yapılması öngörülen destek ödeme tutarları bu kartlara yüklenecektir. Küçük esnafın desteklenmesi amacıyla bu kartlar sadece ikamet edilen mahaldeki (ilçe ve belde) esnaftan yapılacak alışverişte geçerli olacaktır.

5. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından her ne ad altında olursa olsun yapılan yardımlar arttırılarak sürdürülecektir.

6. Sosyal yardım miktarı asgari yaşam düzeyi gözetilerek belirlenecektir.

7. Sosyal koruma bilgi sistemi geliştirilerek gerçek yoksulların hakkaniyete uygun bir şekilde sosyal yardım programlarından yararlanması ve hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması sağlanacaktır.

8. Yoksul ve dar gelirliler üzerinde haksız bir yük oluşturan dolaylı vergiler indirilecektir.

9. Her yoksul vatandaşın genel sağlık sigortasına ait primleri devletçe ödenecektir.

10. Kamuya ait atıl arazilerden kullanılabilir olanları, tarımsal üretim ve istihdam amaçlı olarak işsiz ve yoksul vatandaşlara tahsis edilecektir.

11. Sosyal yardım ve gelir arttırıcı önlemlerle gıda yoksulluğu sorunu çözülecektir.

12. Yoksullaşma riski bulunan kesimlere destek projeleri uygulamaya konulacaktır.

13. Konutu olmayan muhtaç kimselere sosyal konut sağlanacak, konut sağlanamadığı durumda ise kira yardımı yapılacaktır.

14. 65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki kişilere ödenen aylık, 105 liradan 250 liraya yükseltilecektir.

15. Yoksullara yönelik, bireysel veya toplu konut yatırımlarında her türlü belediye harç ve vergileri kaldırılacaktır.

16. Yaşlılıkta yaşam kalitesini düşüren hastalık ve bakıma muhtaçlık problemlerine yönelik çözümler getirilecek, yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi sağlanacak, yaşlı sağlık hizmetleri standardı yükseltilerek bu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanma temin edilecektir.

17. Yaşlılara, günlük yaşamını sürdürebilmesi için çağdaş standartlarda bakım ve yardım hizmetleri sunulacaktır.

18. Belli nüfusun üzerindeki yerleşim birimlerinde “Yaşlı Bakım Evleri” yapılması sağlanacaktır.

19. Yalnız yaşayan yaşlıların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak destek hizmetleri geliştirilecektir. Bu çerçevede, muhtaç durumdaki yaşlılara evlerinde temizlik, günlük bakım, alışveriş gibi konularda destek hizmeti verilecek, bakıcı/refakatçi sistemi geliştirilecektir.

20. Yaşlısına bakmakla yükümlü olan muhtaç durumdaki ailelere yaşlısını koruyup kollaması ve onun her türlü fiziki, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması için “sosyal bakım yardımı” ödemesi yapılacaktır.

21. Uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların istihdamını özendirmek amacıyla “istihdam esaslı” teşvik politikası etkin bir şekilde uygulanacak, işe alınan her ilave işçi için belirli süre ile sigorta primi, muhtasar vergi ve enerji bedeli hususlarda avantajlar sağlanacaktır.

22. Çalışların ücretlerinin sadece enflasyon oranındaki artışı dikkate alan bir anlayışla belirlenmesi yerine, çalışanların ekonomik büyümeden pay alacağı şekilde belirlenecektir.

23. Asgari ücretliden vergi alınmayacak, bütün çalışanların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacaktır.

24. Ücretlilerin gelir vergisi oranı kademeli olarak yüzde %10'a indirilecektir.

25. Kamu istihdamı gözden geçirilerek aynı ya da benzer işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elamanı, 4/B'li, 4/C'li, vekil ve benzeri adlar altında istihdam edilenlerin tamamının kadrolu istihdamını sağlayacak düzenlemeler yapılacak, bu alandaki karmaşa ve mağduriyetler giderilecek, eşitlikçi, adaletli ve hakkaniyetli bir istihdam düzeni sağlanacaktır.

26. Kamu çalışanlarının ek gösterge, hizmet tazminatı, fazla çalışma tazminatı, diğer zam ve tazminatlar ile yan ödeme gibi kurumlar ve statüler arası farklılıklara yol açan ödeme unsurları gözden geçirilerek, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ve hakkaniyete uygun biçimde yeniden düzenlenecektir.

27. Kamuda çalışanlara ödenen denge tazminatı arttırılacaktır.

28. Güvenceli esnek istihdam şekilleri yaygınlaştırılacak, bu amaçla başta sosyal güvenlik mevzuatı olmak üzere ilgili yasalarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

29. Öğretmenlere, araştırma görevlilerine, okutmanlara ve diğer öğretim yardımcılarına araştırma ve kendini geliştirme faaliyetlerine katkı olmak üzere beşbin göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında her ay yaklaşık 310 lira “Araştırma - Geliştirme Tazminatı” verilecektir.

30. Kadrolu olmayan sözleşme ve geçici çalışan öğretmenler daimi kadrolara geçirilecektir.

31. Öğretmenler arasında yapılan kademelendirme nedeniyle oluşan ücret farklılaşmasından yararlanamayan emekli öğretmenlerin de bu düzenlemeden yararlanmaları için intibakları yapılacaktır.

32. Eğitime hazırlık ödeneği eğitim kurumlarında çalışan tüm personele teşmil edilecektir.

33. Emeklilere her yıl bir defa Eylül ayı içinde kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş tutarında ödeme yapılacaktır.

34. Emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon endeksi yerine, bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel endekse göre yapılması sağlanacaktır.

35. Ekonomik büyümenin sağladığı refah artışı da emekli aylıklarına yansıtılacaktır.

36. Farklı emekli aylıkları uygulamasına yol açan düzenlemelerin ortaya çıkardığı mağduriyeti gidermek amacıyla intibak düzenlemesi yapılacaktır.

37. Halen GSYH'nın yüzde 0.5'i düzeyinde olan toplam destek miktarı ilk etapta iki kat arttırılarak yüzde 1'e çıkarılacak ve yaklaşık 12,5 milyar lira tarımsal destek yapılacak daha sonra ise tarımsal destekler kademeli olarak GSYH'nın %1,5'u düzeyine çıkartılacaktır.

38. Besi hayvancılığının desteklenmesi amacıyla bütçeden yapılan destek ödemeleri yüzde 50 oranında arttırılacaktır. Hayvancılık desteği, bugünkü 1 milyar 250 milyon lira düzeyinden 2 milyar lira'ya yükseltilecektir.

39. Küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum ve fide gibi tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır.

40. Orta ve büyük ölçekte üretim yapan çiftçilerin kullandığı bu girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV kademeli olarak yüzde 50 oranında düşürülecektir.

41. Buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, üzüm, kayısı, zeytin ve yerfıstığı gibi ürünler için özel destekleme programları geliştirilecek ve bu ürünlere fiyat garantisi verilecektir.

42. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrik tarifesi farklılaştırılarak çiftçilerimize daha ucuz elektrik temin edilecektir.

43. Mayınlı araziler mayından arındırılarak tarımsal amaçlı kullanılmak üzere yoksul çiftçilere dağıtılacaktır.

44. Tarımsal ihracata sağlanan destekler arttırılacaktır. Özellikle arz fazlası ürünlere ihracat ve pazarlama desteği sağlanacaktır.

45. Et ve Balık Kurumu et piyasasını düzenleyecek etkin bir müdahale kurumu olarak yeniden yapılandırılacaktır. Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecektir.

46. Hazine arazilerinde tarımsal üretimde bulunanların tarımsal desteklerden yararlanması sağlanacaktır. Hazine ile olan uyuşmazlıklar giderilecek ve araziler kullanıcılarına uzun vadeli olarak kiralanacaktır.

47. Her köye tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili kamu görevlileri atanacaktır.

48. Esnaf ve sanatlardan, emeklilik döneminde faaliyetlerine devam edenlerden yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi tümüyle kaldırılacaktır.

49. Şoför esnafının mevcut aracını yenilemek amacıyla alacağı yeni araçtan KDV ve ÖTV alınmayacaktır.

50. Büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları için asgari iş yeri büyüklüğü standardı getirilecektir. Bu standarda uymayan mevcut şubelerin de bir program dâhilinde yerleşim yeri dışına taşınması sağlanacak ve küçük esnaf aleyhine gelişen haksız rekabetin önüne geçilecektir.

51. KOBİ'lerin üretiminin devamlılığını temin etmek için vergi oranlarında indirim yapılacaktır.

52. KOBİ'lerin yenileme amacıyla yapacakları makine-teçhizat ve donanım yatırımlarında KDV alınmayacaktır. KOSGEB kaynaklarından faizsiz olarak yararlanmaları sağlanacaktır.

53. Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak KOBİ finansmanında etkili şekilde kullanılacaktır.

54. Gelişen İşletmeler Piyasası ülke geneline yaygınlaştırılarak “Fianans Çarşıları” şeklinde yapılandırılacak ve bu suretle KOBİ'lere destek sağlanacaktır.

55. Esnaf ve sanatkarlara sicil affı getirilerek, finans kaynaklarına erişimleri kolaylaştırılacaktır.

56. KOBİ'lerin bankalardan daha fazla kaynak kullanmasını teminen Kredi Garanti Fonu sisteminin kaynakları arttırılacaktır. Bu fon ve risk sermayesi sistemi etkin hale getirilerek KOBİ'lere teminat sorunları çözülecektir.

57. Engelliler öncelikli olarak işe yerleştirilecektir.

58. Engelli çocuğu olan muhtaç durumdaki ailelere sosyal destek ödemesi yapılacaktır.

59. Başkasının yardımına muhtaç durumdaki engelli aylığı 315 TL'den 450 TL'ye, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı 210 TL'den 300 TL'ye yükseltilecektir.

60. Bakıma muhtaç engellilere evde bakım ücretinin verilmesinde aranan azami gelir tutarı (aile içi kişi başına geliri net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olma), brüt asgari ücret tutarına yükseltilecektir.

AİLE, KADIN VE ÇOCUKLAR

61. İlköğretime ve ortaöğretime devam eden her çocuk için annelere, muhtaçlık durumları dikkate alınarak yapılan eğitime destek ödeneği en düşük miktarı 50 lira olacak şekilde arttırılacaktır.

62. İstihdam imkânı geliştirilerek her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olması sağlanacaktır. Asgari hayat standardının altında gelir elde eden aileler muhtaçlık düzeyi esas alınarak sosyal koruma programı kapsamına alınacak ve bu çerçevede düzenli sosyal destek sağlanacaktır.

63. Kadınlara dönük mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacaktır. Kendi işini kuracak olanlara girişimcilik eğitimi ve finansman desteği sağlanacaktır.

64. Korunmaya muhtaç çocukların öncelikle kendi aileleri yanında bakımları desteklenecektir. Bu kapsamda koruyucu aile sistemi özendirilecek ve desteklenecektir.

65. Ekonomik yoksulluk içinde olan ailelerin 0-12 yaşları arasındaki çocuklarının, koruma altına alınmadan, kreş ve çocuk kulübü gibi gündüzleri bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır.

66. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan kız evlatlar ile boşanan veya dul kalan kadınların kendi sigortalılığı ya da aylık veya geliri olmaması durumunda, anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasına alınarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır.

GENÇLER, ÖĞRENCİLER VE GENÇ GİRİŞİMCİLER GÜVENLİK VE EMNİYET GÜÇLERİ, KÖY KORUCULARI

67. Öğrencilere ilköğretim sürecince beslenme desteği verilecektir.

68. Orta öğretim ve yüksek öğretimde okuyan gençlerin burs ve kredi imkânları geliştirilecek, yurt ve barınma kredisi verilecek, çağdaş standartlarda barınma imkânları oluşturulacak, hiçbir öğrenci açıkta bırakılmayacaktır.

69. Yoksul öğrencilerin kamu yurtlarında ücretsiz barınmaları temin edilecektir.

70. Yüksek öğretim öğrencilerine yurt ve barınma desteği olarak aylık 100 lira “barınma kredisi” verilecektir.

71. Öğrenim kredilerinin geri ödemesi, ödemesiz süre sonunda iş bulunamaması halinde işe başlayana kadar ertelenecektir.

72. Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençler desteklenecektir. Projesi uygun bulunan gençler için devlet bankalarından faizsiz kredi imkanı tanınacak, gençlerin ticari hayata katılmaları desteklenecektir.

73. Bütün güvenlik güçleri mensuplarına beşbin göstergenin memur maaş katsayının çarpımı tutarında yaklaşık 310 lira, köy korucularına ikibin beşyüz göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında yaklaşık 155 lira “Güvenlik Tazminatı” verilecektir.

74. Güvenlik mensupları emekli aylıklarında 100 lira, köy korucusu emekli aylıklarında 50 lira seyyanen artış yapılacaktır.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER

75. Gaziler, şehit aileleri, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanlar öncelikli olarak işe yerleştirilecektir.

76. Bu vatandaşlarımıza yapılan sosyal tazmin ödeneklerinin onurlu bir hayat sürdürebilmesine yeterli olacak düzeyde olması sağlanacak ve sosyal konutlardan bedelsiz olarak yararlandırılmaları temin edilecektir.

77. Şehit ve gazi çocuklarının anne ve babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri halinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan girmeleri sağlanacaktır.

78. Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanacak
ve yükseköğrenime girmelerinde kendilerine kontenjan ayrılacaktır.

79. Yoksulların, gazilerin, şehit ailelerinin, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanların kamu hizmetlerinden yararlanmalarında avantaj sağlanacak, bu çerçevede elektrik,  doğalgaz, su ve telefon hizmetlerine özel tarife uygulanacak ve bedeli ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde devlet tarafından karşılanacaktır.

80. Sosyal dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi amacıyla bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesine ilişkin tedbirlerin yanı sıra, terör olaylarından zarar görmüş vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'ndan yardım yapılacaktır.

81. Terörle mücadelede şehit veya gazi olmuş kamu görevlileri ve köy korucuları ile güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların sakat kalmaları ya da hayatını kaybetmeleri halinde hesaplanan aylıklarının, en az brüt asgari ücret kadar artırılarak bağlanmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.

82. İstiklal savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerinin aylıkları ile vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkları brüt asgari ücret tutarına yükseltilecektir.

83. Köy ve mahalle Muhtarlarının halen 370 lira olan maaşları, yerleşim biriminin idari yapısı ve nüfusu gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle en az asgari ücret tutarına yükseltilecektir.

84. Köy ve mahalle ihtiyar heyeti üyelerine her ay 150 lira huzur hakkı ödenecektir.

85. Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına alınacaktır. Vatandaş adına bütün ödemeler sağlık sigortası tarafından yapılacaktır.

86. Yoksul vatandaşların sağlık sigortası primleri devletçe ödenecektir.

87. Tüm vatandaşlar hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacaktır.

88. Muayene ve yatarak tedavide katılım payı uygulamasına son verilecektir.

89. Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; kolay ulaşılabilir, kullanılabilir ve hasta haklarına saygılı bir şekilde devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacaktır.

90. Aylık bağlanabilmesi için aranan asgari prim gün sayısını tamamlamakla birlikte yaş haddini doldurmadığından emekliye ayrılamayan ve zorunlu sigortalılıkları sona eren kişilerin ve
bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlanacaktır.

İŞ DÜNYASI

91. Yatırım yapan, üretim ve ihracat artışı ile istihdam sağlayanlara vergi indirim ve kolaylıkları içeren bir program uygulamaya konulacaktır. Ulaştırma, enerji ve diğer girdi  maliyetleri gibi Türk sanayicisinin uluslararası rekabet gücünü zayıflatan unsurlar giderilecektir.

92. Teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten alanlara yapılacak yatırımlara gerekli vergi, kredi, yatırım indirimi, enerji, arazi ve benzeri destekler sağlanacak, yatarım için gerekli teknik ve fiziki altyapı kamu-özel sektör ortaklık anlayışı içinde gerçekleştirilecektir.

93. Sanayinin kullandığı girdilerin fiyatlarını yükselten fon ve benzeri kesintiler gibi maliyet dışı unsurlar kaldırılacaktır.

94. Yüksek ölçüde katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde 100'ün üzerinde yatırım indirimi verilecek, sigorta pirimi işveren payı belirli oran ve süreyle devlet tarafından karşılanacaktır.

95. İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi yükü azaltılacaktır.

96. Katma değer vergisi genel oranı kademeli olarak aşağı çekilecek ve işlem vergilerinde (BSMV, damga vergisi, harçlar v.b) oranlar düşürülecektir.

97. Vergi mükelleflerinin özel ya da resmi işleri ile ilgili belgelendirdikleri tüm harcamaların gider konusu yapılması sağlanacaktır.

98. Menkul kıymetlerden elde edilecek faiz gelirlerine yüksek, alım satım kazançlarına ise daha düşük vergi uygulanacaktır.

99. Vergisini zamanında düzenli ödeyen vatandaşlarımıza vergi indirimi sağlanacaktır.

100.Özel iletişim vergisi ile mobil hizmetlerde abonelerden alınan kullanım ücreti ve ruhsat ücreti kademeli olarak kaldırılacaktır.

Av.Gökhan Ağdemir

  • --

Sosyal Medyada

in google